DENKLİK

 

Önemli Duyuru

Diploma denklik incelemelerinin uluslararası yazışmalar nedeniyle 3 aydan 6 ay’a varan zaman alabileceği bu nedenle denklik işlemleri için mağduriyet yaşanmaması adına başvuruların bu süre göz önünde tutularak yapılması ilgililere duyurulur.

 

DENKLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1. Diploma’nın orjinali ve kopyası. (İngilizce dışında bir lisanda ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, noter onaylı)
  1. Not dökümünün (transcript) orjinali ve kopyası. (İngilizce dışında bir lisanda ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, noter onaylı)
  1. Kimlik ya da pasaportun kopyası.
  1. Derslerin kısa açıklamaları (short course descriptions) (İngilizce dışında bir lisanda ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, noter onaylı) – (Tıp Doktorlarından ve Sağlıkla İlgili Bölümlerden İstenecek).
  1. YÖDAK Başkanlığı’na dilekçe.
  1. Araştırma yapmak için üniversiteye gönderilecek yetki formu

 

* KKTC vatandaşı olmayan kişilerden oturma izni, çalışma izni veya ikametgah belgesi istenmektedir.

     

     

Denklik Tüzüğü

 

1.

 

 

 

2.

 

Bu Tüzüğün amacı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar hariç, yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış olan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde izlenecek usul ve esasları düzenlemektir.

 

Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yükseköğretim kurumları harici yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayıp geçerli bir izin doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de kalma veya çalışma hakkına   sahip olan  kişilerin almış oldukları diplomanın  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim programlarına denkliğinin ve/veya geçerliliğinin değerlendirilmesi, denklik başvuru usulleri  ve Diploma Denklik Komisyonu ile ilgili hususları kapsar.

 

Diploma Denkliğine İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

3.

 

YÖDAK’a başvuru şahsen veya başvuru sahibinin yetkilendirilmiş vekili tarafından yapılmalıdır.

 

4.  

(1)

Başvuru için gerekli  belgelerle birlikte eksiksiz olarak başvuru yapan kişiye başvurusunun alındığına dair başvuru alındı belgesi verilir.

 

 

     

(2)

Denklik başvurusu için gerekli belgeler;

(A)YÖDAK’a sunulacak başvuru dilekçesi,

(B)Diplomanın aslı ve diploma aslının kopyası,

(C)Diploma İngilizce dışındaki başka bir yabancı dilde ise diplomanın tasdik memuru onaylı tercümesi,

 

(Ç)Not dökümünün (transcript) aslı ve  kopyası,

(D)Kimlik kartı  veya  pasaportun bir fotokopisi

(E)  (a)   Gereken   durumlarda    derslerin    kısa

       açıklamalarını (short course description) içeren

        belge,

        (b) Tıp   Fakültesi   Diplomalarının   denklik

       başvurusunda yukarıda   (a)    bendinde   adı

       geçen belgenin  verilmesi  zorunludur.

(F) Başvuran   tarafından YÖDAK Başkanlığı’nda doldurulacak olan başvuru sahibi hakkında  araştırma yapılmasına ilişkin YÖDAK’a yetki veren  form.

 

   

(3)

 

 

 

 

 

(4)

(A)Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumları harici yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin, öncelikle Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) diploma denkliği almaları gerekir.

(B) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmamış diplomalarla   YÖDAK ’a yapılan  denklik başvuruları dikkate alınmaz.

 

 

Başvuru için gerekli belgeler tamamlanmadan başvuru işleme konulmaz.

       

 

 

(5) 

Başvuru sahibi hakkında yapılan araştırma ile ilgili olarak herhangi bir kurum ve/veya kurumlara karşı ortaya çıkabilecek herhangi bir yapılması gereken ödeme, harç, pul, üyelik aidatı ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler denklik başvurusunu yapan kişi tarafından ödenir ve/veya karşılanır.

 

5.

(1)

(2)

Denkliği talep edilen yükseköğretim programının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim  programına eş değer veya geçerli görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

(A)  Başvuran tarafından verilen belgelerin asıl olup olmadığı , üzerinde kazıntı , silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, başvuran kişiye  ait olup olmadığı YÖDAK tarafından araştırılır.

(B)Yapılan araştırma neticesinde YÖDAK       tarafından belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı , üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin başvuran kişiye ait olmadığı  tespit edilmesi halinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere ilgili makamlara bu durum hakkında şikayette bulunulur.

 

 

6.

(1)

 

(2)

Elden alınacak belgeler elektronik ortamda kopyalandıktan sonra başvuru sahibinin bizzat kendisine veya yetkilendirilmiş vekiline teslim edilir.

YÖDAK’a sunulan kopya ve onaylı tercüme belgeleri incelemeye esas teşkil eden belge olarak  başvuranın dosyasında saklanır ve başvuru sahibine iade edilmez.