ODTÜ ve YÖDAK İş Birliği Protokolu

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ / YÜKSEKÖĞRETİM PLANLAMA, DENETLEME, AKREDİTASYON VE KOORDİNASYON KURULU (YÖDAK) İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversitelerinin ihtiyacı olan alanlarda öğretim üyesi yetiştirmek, bu üniversitelerle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında araştırma, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda işbirliği sağlamak, öğrenci ve öğretim üyesi değişimini özendirmek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim - Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile ODTÜ arasında aşağıdaki konularda işbirliği yapılmasına karar verilmiştir:

1. Her akademik yılda, KKTC üniversitelerinin öğretim üyesi ihtiyacı olan alanlarda ve YÖDAK ile ODTÜ’nün ortaklaşa belirleyeceği sayıda öğrenci için ODTÜ’nün yüksek lisans ve doktora programlarında KKTC üniversitelerine kontenjan ayırılır. Bu kontenjanlarda yer alacak öğrencilerin seçimi ve eğitimi ile ilgili süreç ve koşullar EK-1’de verilmiştir.

2. ODTÜ ve KKTC üniversitelerinin kendi bünyelerinde gerçekleştirecekleri bilimsel, toplumsal, kültürel ve sportif etkinliklerin karşılıklı duyurulması, bilgi ve birikim aktarımı, adı geçen alanlarda ortak projeler üretilmesi yönünde KKTC bakımından YÖDAK’ın belirleyici rol alması ve düzenleyici olması ilkesi kabul edilmiştir.

3. ODTÜ ile KKTC üniversiteleri arasında ortak bilimsel araştırma etkinliklerinin yapılması için YÖDAK’ın özendirici olması ve FON yaratması önem taşımaktadır.

4. Karşılıklı öğrenci değişiminin, dönem baz alınarak özendirilmesi ve bu değişimlerin gerçekleştirilmesinde YÖDAK’ın yardımcı olması kabul edilmiştir.

5. Öğretim üyelerinin, dönem bazında değişim programları için ODTÜ’de sürmekte olan Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) kuralları geçerlidir. DOSAP ile ilgili süreç ve koşullar EK-2’de verilmiştir.

6. KKTC Üniversitelerinin ihtiyacı bulunan birimleri için öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla ODTÜ’de yapılacak olan doktora sonrası araştırmalara katılım sağlanması YÖDAK tarafından desteklenir.

Bu işbirliği protokolünün yürütülmesi için YÖDAK bir üyesini görevlendirir ve bu üye ODTÜ Rektörlüğünün belirleyeceği yetkiliyle koordinasyon içinde çalışır.

Bu protokol 31 Ocak, 2007 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak imzalanmıştır ve 5 yıllık bir süre için geçerlidir. Süre sonunda karşılıklı mutabakatla uzatılabilir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) adına Prof.Dr. Ural Akbulut Rektör, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti / Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK) adına Prof.Dr. Tahir Çelik YÖDAK Başkanı

 

EK-1: YÖDAK İLE ODTÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KONUSUNDA İZLENECEK SÜREÇ VE KOŞULLAR


 

Kontenjan Belirlenmesi

 

1. ODTÜ – YÖDAK İşbirliği protokolü kapsamında öğretim üyesi yetiştirilmek amacıyla ODTÜ’ye kabul edilecek öğrencilere verilebilecek tez konuları, her yıl ODTÜ enstitülerince hazırlanan tez konuları kitapçığında Ocak-Şubat ayları içinde YÖDAK’a iletilir. ODTÜ enstitüleri böylelikle bu tez konularına uygun olarak ana bilim dallarında (lisansüstü programlarda) KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanı da tespit ve ilan etmiş olurlar.

2. Öğretim Üyesi yetiştirmek amacıyla öğrenci alınacağı her yıl Mart- Nisan aylarında KKTC gazetelerinde yayımlanacak gazete ilanı ile adaylara duyurulur.

 

Başvuru ve Başvuru Koşulları

 

3. Başvuracak adayların lisans mezuniyet ortalamasının (GNO) en az 2.75/4 veya 70/100, LES puanının ise en az 60 olması gerekir. Bir programdan ilk %5’e girerek mezun olanlar genel not ortalaması kıstasını sağlamış sayılırlar. Mezuniyet aşamasındaki adayların programa başvurabilmesi için belirtilen genel not ortalamasını son dönem itibarı ile sağlamış olmaları gerekir. Ayrıca, adayların İngilizce KPDS/ÜDS puanlarının en az 30 (diğer denklikler veya enstitü ve bölümlerin farklı kriterleri için bkz: www.oyp.metu.edu.tr) olması gerekmektedir.

4. Adaylar en fazla 3(üç) programa başvurabilirler. Adaylar enstitülere evrak teslim ederken başvurdukları her program için ayrı bir dosya hazırlamalıdırlar.

 

Değerlendirme

 

5. Başvurular iki aşamada değerlendirilir:

(i) İlk aşamada başvurular ODTÜ’nün ilgili Enstitü Anabilim Dalı (EABD) kabul komitesince değerlendirilerek, doktora kabul koşullarını sağlayan adaylar belirlenir. EABD kabül komitesi koşulları sağlayan adayları değerlendirmeye davet eder.

(ii) EABD lisansüstü kabul komitesince yazılı ve/veya sözlü sınavla değerlendirme yapılır.

6. Değerlendirmede başarılı bulunarak ODTÜ’den kabul almış aday öğrenciler arasından YÖDAK asil adayları belirler. Kabul edilen öğrenciler doktorayı tamamladıktan sonra Kuzey Kıbrıs’taki bir üniversitede öğretim üyesi olmayı kabul ettiklerini bildiren mecburi hizmet sözleşmesini YÖDAK ile imzalarlar.

 

ODTÜ’de Eğitim ve Diğer Koşullar

 

7. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)’ye öğrenciler ODTÜ’deki eğitimleri sırasınca iki farklı destekten yararlanırlar:

(i) Öğrencilerin yaşam giderleri YÖDAK tarafından verilecek burs veya maaş ile sağlanacaktır.

(ii) Öğrencilerin ÖDTÜ’de bulundukları süre içinde yapacakları araştırma ve yurtiçi – yurt dışı seyahat giderleri Devlet Planlama Teşkilatı tafarından sağlanan ÖYP bütçesinden karşılanacaktır. ODTÜ ve YÖDAK bu amaçla DPT’ye başvurarak bir proje önerisi sunacaktır.

8. ÖYP’deki doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavını geçtikten sonra 6ay-1 yıl süre ile yurt dışındaki bir üniversiteye araştırma yapmak üzere gönderilirler. Öğrencinin yurt dışı seyahati ile ilgili giderler Devlet Planlama Teşkilatı tarafından karşılanır.

9. Doktorasını ODTÜ’de tamamlayan öğrenci Kıbrıs’ta mecburi hizmetin bulunduğu üniversitede göreve başlarken tez danışmanı ile birlikte ortak bir araştırma projesi hazırlayarak DPT ve TÜBİTAK’a sunar. Bu proje ile genç öğretim üyesinin araştırmalarına kendi üniversitesinde devam etmesi sağlanmış olur.

 

EK-2: YÖDAK İLE ODTÜ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI (DOSAP) KONUSUNDA İZLENECEK SÜREÇ VE KOŞULLAR

 
Kontenjan Belirlenmesi ve Başvuru

 

1. ODTÜ – YÖDAK İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülecek DOSAP, KKTC üniversitelerinde görevli genç araştırmacılar ile ODTÜ’de araştırma projesi olan öğretim üyesini biraraya getirir. DOSAP araştırmacısının çalışma yapabileceği konular yıl boyunca dosap.odtu.edu.tr internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yılda bir kere gazete ilanı ile de KKTC’de duyurulur. Genç araştırmacılar başvurularını DOSAP Aday Başvuru Formunu doldurarak yaparlar. Araştırmacı, başvurusunu, danışmanların proje teklifleri sayfasında yer alan araştırmaların içinden, birlikte çalışmak istediği konu için yapar. Araştırmacının çalışma konusunu tespit ettikten sonra başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Araştırmacının doldurduğu formalar YÖDAK tarafından onaylanmış olarak ODTÜ’ye iletilir. Proje sahibi danışmanların DOSAP adayı araştırmacının kendi projesinde çalışmasını kabul etmesi gerekmektedir.
 

Başvuru Koşulları

2. DOSAP ile ODTÜ’de araştırma yapmak isteyen araştırmacının doktora çalışmasını tamamlamış olması gereklidir.
 

ODTÜ’de Çalışma Koşulları

3. DOSAP kapsamında araştırmacıyı kabul eden danışmanının ortak çalışmaya başlayabilmesi için, araştırmacı ile birlikte, çalışacağı proje ile ilgili detaylı bir iş planı ve takvimini hazırlayarak,sırasıyla ilgili Bölüm Başkanı veya Ensititü Ana Bilim Dalı Başkanına, Dekan veya Enstitü Müdürü’ne onaylatması gerekmektedir. Onay veren birim DOSAP araştırmacısına sağlanacak ofis, bilgisayar, altyapı vb. olanaklarını da belirterek ODTÜ Rektörlüğü’ne başvuracaktır. Onay Belgesinin imzalanmasının ardından ODTÜ Rektörlüğü YÖDAK’a hazırlanan iş planı ile birlikte başvurarak araştırmacının maaşlı (veya burslu) olarak görevlendirmesini talep edecektir.

4. DOSAP kapsamında araştırmacı temin eden öğretim üyesi, araştırmacının araştırma için gerekli ihtiyaçlarının karşılanması ve takibi konusunda araştırmacıya destek olacaktır.

5. DOSAP araştırmacısı danışmanı ile birlikte altı ayda bir yürütmekte olduğu çalışması ile ilgili gelişme raporu hazırlayarak ODTÜ Rektörlüğü’ne sunacaktır. Hazırlanan raporun bir kopyası da YÖDAK’a gönderilecektir. DOSAP araştırmacısı çalışmasının tamamlalanmasına müteakip detaylı bir Değerlendirme Raporu hazırlayarak ODTÜ Rektörlüğü’ne sunacaktır. Değerlendirme Raporunun bir kopyası da YÖDAK’a gönderilecektir.

6. DOSAP araştırmacısı, ODTÜ’de misafir öğretim elemanı statüsünde olacak ve üniversitenin akademik ve sosyal olanaklarından misafir öğretim elemanlarının yararlandığı ölçüde yararlanacaktır. Araştırma sırasındaki kullanılacak makina teçhizat, sarf malzemesi gibi giderler ile yurtiçi ve dışı konferansa katılım harcamaları danışmanın yürütmekte olduğu projeden karşılanacaktır. Ayrıca, ihtiyaç duyduğu taktirde DOSAP araştırmacısı, Yabancı Diller Yüksek Okulundan ve lisansüstü programlardan dersler alabilecektir.