Korona virüsü hakkında alınacak önlemler.

Küreselleşmenin son derece yoğun yaşandığı dünyamızda gelişmiş ülkeler bile korona virüsünden olumsuz etkilenmiş durumdadır. Bu bağlamda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK olarak bilimsel temeller dahilinde bir dizi tedbir almamız kaçınılmaz olmuştur. Yapılan değerlendirmeler ışığında; Yüksek öğretim kurumlarında aşağıdaki önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Alınan önlemler 3 Nisan 2020 tarihine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Gerek görüldüğü takdirde ek tedbirler alınacaktır.

  1. Bugünden itibaren hafta sonuna (15 Mart 2020) kadar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine,
  2. Kazanılmış haklara halel gelmeksizin öğrenci kayıtlarının 3 Nisan 2020 tarihine kadar dondurulması ve/veya askıya alınmasına,
  3. Akademik, idari personel ve Yüksek öğrenim öğrencilerinin kongre, toplantı katılımı gibi nedenlerle gerçekleştirecekleri 3.ülke seyahat planlarının zorunluluk gerektirmiyorsa iptal edilmesi veya ertelenmesine (zorunlu hallerde bakanlık onayı şartı aranacaktır),
  4. Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantıların ertelenmesine veya iptal edilmesine,
  5. Üniversitelerin Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek her türlü tedbirin alınması ve hijyen çalışmasına önem verilmesine,
  6. Üniversitelerdeki sağlık birimleriyle kamu ve özel hastaneleri arasında sıkı bir işbirliği, dayanışma ve iletişimin sağlanmasına,
  7. Yüksek öğrenim öğrencilerinin ilk öğretim, orta öğretim , oteller ve diğer kamu ve özel kuruluş ve işletmelerde devam eden veya planlanan staj eğitimlerine ara verilmesine,
  8. Üniversitelerde toplu halde seyahat gerektiren sosyal, kültürel ve benzeri nitelikli etkinliklere ara verilmesine karar verilmiştir.

 

Print
Posted: Mar 10, 2020,
Categories: Haberler,
Comments: 0,
Tags: