YÖDAK Hakkında

YÖDAK Tanımı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretimi, bu Yasa ile kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde planlamak, düzenlemek, uygulanmasını gözetmek ve denetlemek ve yükseköğretim kurumlarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini yönlendirmek ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu kurulur. Kurulun kısa adı “YÖDAK”’tır.

YÖDAK’ın amacı yükseköğretim yasasının amacına bağlı olarak,

Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeler doğrultusunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kurulan ve kurulacak olan yükseköğretim kurumlarının kuruluş, açılma, faaliyet gösterme, teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim ve öğretim, araştırma, yayım, yönlendirme, eşgüdüm,değerlendirme, akreditasyon, gözetim ve denetim, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde takip edip düzenlemektir.

YÖDAK’ın Görev ve Yetkileri:

(1) Planlama ve koordinasyon ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yükseköğretim kurumları arasında, Yasada belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, uyumlu ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu amaçla Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun önerilerinden yararlanmak,

 • Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

 • Yükseköğretim kurumlarının gereksinim duyduğu öğretim elemanlarının, yurt içinde veya yurt dışında yetiştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması yönünde planlar ve programlar hazırlamak,

 • Yükseköğretimin sorunları ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,

 • Yasanın öngördüğü tüzük ve yönetmelikler ile bu Yasadaki esaslara uygun olarak üniversitelerce hazırlanacak tüzük ve yönetmelikleri incelemek, bunlar hakkında uygunluk bildirmek ve Bakanlar Kurulunca onaylanıp yürürlüğe giren tüzükler ile usulüne uygun olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek,

 • Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına giriş, kayıt, kabul ve yatay geçiş, dikey geçiş, çift dal ve yan dal koşullarını belirlemek, bu işlemler ile ilgili Bakanlığın görüşlerini de alarak bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından, Bakanlar Kurulunun onayına sunmak; bu tüzüklerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının yükseköğrenime girişleri için gerekli merkezi seviye tespit sınavı, kontenjan tespiti gibi uygulamaları yapmak. Bu amaçla Bakanlığın da görüşlerini alarak merkezi seviye tespit ve öğrenci kontenjanları ile ilgili kuralları düzenleyen bir tüzük hazırlayarak,Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan yabancı öğrenci kontenjan ve kayıt kabul koşullarını belirlemek. Bu amaçla uygulamayı sağlamak için Bakanlığın da görüşlerini alarak, yabancı öğrenci kayıt kabulü ile ilgili kuralların düzenlendiği bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Lisans üstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili esasları belirlemek. Bu amaçla Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun görüşlerini alarak, lisans üstü programlara öğrenci kabulü ile ilgili kuralların düzenlendiği bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Yükseköğretim kurumlarının veya onlara bağlı programlarının altyapı, idari personel ve öğretim elemanı kapasiteleri doğrultusunda, öğrenci almasıyla ilgili düzenlemeleri ve planlamaları yapmak,

 • Yükseköğretim kurumlarının belirlenen amaç, hedef ve ilkeler doğrultusunda öğretime başlamasında ve hizmet vermede sahip olması gereken asgari koşulları belirlemek ve bu koşullara göre denetim yapmak,

 • Bir üniversite içinde fakülte, enstitü ve yüksekokul açılması, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili olarak üniversitelerden gelecek önerileri değerlendirerek kararlar almak.

(2) YÖDAK’ın Denetleme ve Akreditasyon ile ilgili Görev ve Yetkiler şunlardır:

 • Yükseköğretim kurumları ile bu kurumlara bağlı tüm fakülte ve/veya bölümlerin eğitim-öğretim kalitesini, işleyişini, sürdürülebilirliğini denetlemek ve akademik programlarını incelemek; yükseköğretim kurumlarında mevzuata ve/veya akademik kurallara uygun olmayan herhangi bir işleyişin tespitinin ve soruşturulmasının akabinde ilgili mevzuatta belirlenen amaç, hedef ve ilkelere uygunluğu ile akademik düzey ve yeterlikleri de incelenerek kararlar üretmek ve gerekli tedbirleri almak. Yükseköğretim kurumunun, YÖDAK tarafından ihtar edilmesi ve/veya ileri disiplin soruşturulmasına tabi tutulması ve/veya öğretime başlama izninin geçici bir süre ile askıya alınması, durdurulması ve/veya iptal edilmesi ile ilgili tüzüğe bağlı olarak karar vermek,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki bir yükseköğretim kurumuyla ortaklaşa veya tek başına açılacak veya mevcut programı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki başka bir yükseköğretim kurumuyla yürütmek amacıyla; “Açma Ön İzni” verilen yükseköğretim kurumu, fakülte, enstitü, bölüm, program ve diğer yüksekokulların başvuruları çerçevesinde altyapılarının ve öğretim elemanlarının akademik kriterleri, nitelik ve donanımları ile haiz oldukları tecrübelerine aitincelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak; öğretime başlama ile ilgili tüzükte belirtilen kurallara uygunluğu tespit edildikten sonra öğretime başlayabilmeleri konusundakarar vermek,

 • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans derecelerini ve diğer akademik derece ve belgelerin denkliğini incelemek ve karar vermek,

 • Yükseköğretim kurumları içinde yeni fakülte, enstitü, bölüm, program, yüksekokul, hazırlık okulu veya başka birimlerin kurulması ve/veya öğretime başlaması ile ilgili olarak, gelen başvuru ve önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak ve bu konudaki kararını Bakanlığa bildirmek,

 • Yükseköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim programlarının asgari ders saatleri ile sürelerini ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları, Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun da görüşlerini alarak tespit etmek,

 • Yükseköğretim kurumlarının gereksinimlerini, eğitim ve öğretim programlarını, bilim dallarının niteliklerini, araştırma faaliyetlerini, uygulama alanlarını, bina, araçgereç ve benzeri olanakları, öğrenci sayılarını ve diğer ilgili hususları dikkate alarak, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrolarını dengeli bir oranda sağlayıp sağlamadığını denetlemek,

 • Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim programlarına kabul edebileceği öğrenci sayıları ile ilgili önerilerini her yıl inceleyerek bu önerilerin uygunluğunu tespit etmek,

 • Yükseköğretim kurumlarının ve üyelerinin yapacağı her türlü araştırma ve faaliyetlerin bilimsel ve mesleki etik ilke ve değerlere göre yürütülmesini sağlamak,

 • Uluslararası ve ulusal akreditasyon kurumlarıyla akademik işbirliği yapmak, gerekli durumlarda bu kurumların yapmış olduğu akreditasyonları onaylamak,

 • Yükseköğretim kurumlarında yapılacak her türlü araştırma, deney ve tezlerin uluslararası kaidelere ve etik kurallarına uygunluğunu sağlamak; intihale ve etik kurallara yönelik tespit ve yaptırımlar içeren kurallar koyarak bunların uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlığın da görüşlerini alarak yükseköğretim etik kurallarının düzenlendiği bir tüzük hazırlayarak,Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Her yıl üniversitelerin verecekleri faaliyet raporlarını inceleyerek değerlendirmek; üstün başarı gösterenlerle, yeterli görülmeyenleri tespit etmek ve gerekli önlemleri almak,

 • Denetimlere ilişkin raporları Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi ve Bakanlığa iletmek, Bu Raporlar, “Açma Ön İzni”, “Yükseköğretim Kurumu Açma İzni” ve “Öğretime Başlama İzni” başvuruları değerlendirilirken gözönünde tutulur.

 • Yükseköğretim kurumlarında eğitim programlarının akademik düzey ve yeterliklerini belirlemek, eğitim, öğretim ve diğer etkinliklerinin bu Yasada belirtilen amaç, ilke ve hedeflere uygunluğunu, bu Yasadaki esaslara göre denetlemek ve bu amaçla Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun görüşlerini alarak yükseköğretim kurumlarının denetimi ile ilgili kuralların düzenlendiği bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Yükseköğretim kurumlarının laboratuvar, öğrenci yurdu, sınıf, ofis ve benzeri altyapı gereksinimlerini belirlemek; asgari akademik personel ve destek personeli sayısını tüzükle belirlemek ve yükseköğretim kurumlarının tüm bunlara uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

 • Yabancı öğrencilerin muhaceret işlemleri, sağlık veya diğer sosyal güvenlik ile ilgili işlemlerini ilgili Bakanlıklar ile koordine etmek, ve

 • Eğitim-öğretimin aksamasına sebep olacak olaylar nedeniyle, öğrenime ara verilmesine veya tekrar başlatılmasına ilişkin olarak üniversitelerden gelecek önerilere göre veya doğrudan karar verip uygulatmak.

(3) YÖDAK’ın Üniversitelerarası Koordinasyon ile ilgili Görev ve Yetkileri şunlardır:

 • Yükseköğretim planlaması çerçevesinde üniversitelerin eğitim ve öğretim, toplumsal katkı ve hizmet, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini koordine etmek ve bu konulardaki uygulamaları değerlendirmek, akademik denklik ve akademik yükseltilmelerin tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek,
 • Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunu, hazırlayacağı toplantı gündemini belirleyerek en az üç gün önceden Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu üyelerine vermek suretiyle yılda en az iki kere toplantıya çağırmak. Başkan, gerektiğinde Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) YÖDAQK’ın Yükseköğretimde Kalite güvence ajansı olarak Görev ve Yetkileri şunlardır:

 • Yükseköğretim kurumlarını, dış kalite güvence ajansı olarak Avrupa Kalite Denetimi Standardında etkili biçimde denetlemek,

 • Yükseköğretim kurumlarını, hem kurumsal olarak hem de program bazında düzenli olarak denetlemek,

 • Yükseköğretim kurumlarını kurumsal olarak akredite etmek. Tüm akademik programların YÖDAK’ın belirleyeceği uluslararası akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmelerini teşvik etmek ve denetlemek. Bu amaçla Bakanlığın da görüşünü alarak yükseköğretim kurumlarının, kurumsal ve akademik program akreditasyonları ile ilgili kuralların düzenlendiği bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Dış kalite güvencesi denetim işlemleri ve kriterlerinin düzenlendiği bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulunun onayına sunmak,

 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kullanılacak yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarını, Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen kriterleri esas alarak denetlemek ve uygun bulunması halinde onaylamak.

Bize Ulaşın

Adres: 28 Kasım Sokak No:11 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

+90 (392) 228 43 46
+90 (392) 228 43 47
+90 (392) 228 23 48
+90 (392) 228 13 49

Email: yodak@gov.ct.trKıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta