Doçentlik Kriterleri

DOÇENTLİK KRİTERLERİ

 

DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME ve ATANMA

Doçentlik Temel Alanları

1-

(A) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

(B) Fen Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

(C) Fizyoloji Temel Alanı

(D) Güzel Sanatlar Temel Alanı

(E)  Hukuk Temel Alanı

(F)  İlahiyat Temel Alanı

(G) Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı

(H) Mimarlık Temel Alanı

(I)    Mühendislik Temel Alanı

(J)   Sağlık Bilimleri Te3mel Alanı

(K) Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı

(L)  Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı

 

 

     Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen temel alanlara    

     Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu

     tarafından yeni eklemeler yapılabilir.

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmada Aranan Koşullar

2-

Doçentliğe yükseltilme ve atanmada aranan koşullar şunlardır:

(1)   Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’nun önerisi üzerine YÖDAK’ın kabul ettiğii sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olmak;

(2)   Bu Tüzüğün 4. Maddesinde belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olmak;

(3)   Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı kazanıldıktan sonra, en az iki yıl bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olmak üzere, ilgili bilim alanında en az üç yıl çalışmış olmak;

(4)   Doktor, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik unvanı kazanıldıktan sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın, özgün eser ve çalışmalar yapmış olmak;

(5)   Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından, her bir doçentlik temel alanı göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenen ve her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak YÖDAK’ın internet sitesinde yayımlanan, Doçentlik unvanının kazanılması için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ücretleri sağlamış olmak;

(6)   Başvurulan yükseköğretim kurumunun Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma için öngördüğü ek koşulları sağlamış olmak.

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Başvurusu

3-

Doçentliğe yükseltilme ve Atanma için adaylar aşağıdaki belgelerle birlikte Yükseköğretim Kurumunun yürütme organına başvururlar:

(A) Özgeçmiş.

(B) Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.

(C) Yayın listesi.

(D) Bilimsel yayınların kopyası.

(E)  Eğitim- Öğretim Faaliyetleri

(F)  Kongre ve Konferans tebliğlerinin dosyası (varsa).

(G) Yaptığı ve Katıldığı araştırma projelerinin listesi (varsa).

(H) Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).

(I)    Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).

(J)   Üniversite Yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).

(K) Başvurulan Yükseköğretim Kurumunun Doçentliğe yükseltilme ve atanma için öngördüğü ek koşulların sağlandığı kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler 7 ayrı dosya halinde yükseköğretim kurumunun yürütme organına teslim edilir. Başvuru dosyalarının eksiksiz olup olmadığı ve bu Tüzükte aranan koşulları taşıyıp taşımadığı Yükseköğretim kurumunun yürütme organı tarafından kontrol edilir. Başvuru dosyalarının eksiksiz olduğu ve gerekli koşulları taşıdığı tespit edilen adayın doçentlik sınav jürisinin oluşturulması için dosyalar Akademik Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

Doçentlik Sınav Jürisinin Oluşturulması

4-

(1)   Akademik Değerlendirme Komisyonu doçentliğe yükseltilme başvurusunda bulunan adaylardan her biri için çoğunluğu yükseköğretim kurumunun dışından olmak şartıyla profesör unvanına sahip beş asil ve iki yedek üye görevlendirilir. Sınav jürisine asil ve yedek üye görevlendirilmesinde, adayın başvurduğu temel alan göz önünde bulundurulur.

(2)   Öğretim üyeliği görevinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin ikiden fazla üyesinin eksilmesi halinde, ilgili Akademik Değerlendirme Komisyonunun önerisiyle rektörlük/üniversitelerarası akademik koordinasyon kurulu başkanlığı tarafından jürinin eksilen üyelikleri doldurulur.

 

 

 

 

Doçentlik Dosyasının Değerlendirilmesi ve Doçentlik Sınavı

5-

(1)   Doçentlik Sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2)   Doçentlik Sınav Jürisini oluşturan asil ve yedek üyeler, başvuru dosyalarının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde adayların akademik çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını iki nüsha olarak ilgili yükseköğretim kurumuna gönderirler.

(3)   Jürinin asil ve yedek üyeleri, bir ay içinde rapor hazırlamasına engel olacak nitelikte bir mazeretlerinin ortaya çıkması halinde,  bu mazeretlerini, varsa belgeleyen evrakla birlikte ilgili yükseköğretim kurumunun yürütme organı veya Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

(4)   Asil üyelerin üniversitenin rektörlüğü veya Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazerete dayalı olarak raporlarını süresinde vermemeleri halinde, yedek üyelerin raporları sırasına göre değerlendirmeye esas alınır.

(5)   Değerlendirmeye esas alınan jüri raporlarının birer kopyası, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

(6)   Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları itibarıyla çoğunlukla eser incelemesinde başarılı bulunan aday, sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumu tarafından adaya, mazereti kabul edilenler dışındaki asil ve yedek jüri üyelerine bildirilmek üzere, mensubu oldukları yükseköğretim kurumunun yürütme organına bildirilir. Kendilerine bildirim yapılan asil üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunur. Bunu yerine getirmeyen jüri üyesinin, bildirdiği mazeret kabul edilmediği takdirde, yerini yedek üye alır. Sözlü sınava gelmeyen asıl üyenin mazeretinin kabul edilmemesi, yedek üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukuki geçerliliğini etkilemez. Asıl üyelerden birinin hazır bulunmaması halinde, sözlü sınav, sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumunun yürütme organı veya görevlendireceği yetkili tarafından sıradaki yedek üyenin de çağrılması suretiyle yapılır.

(7)   Sözlü sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumu, başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan, jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesini karşılar.

(8)   Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için gerekli fiziki ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

(9)   Jüri, sözlü sınav için üye tam sayısı ile toplanır. Sınavda jüri üyeleri kendi aralarında bir üyeyi başkan olarak seçerler.

(10)Sözlü sınav, yükseköğretim kurumunun tüm öğretim üyelerine açıktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer ile gün ve saat, sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yayımlanır. Jüri başkan ve üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar.

(11)Adaylar, belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava alınırlar.

(12)Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına çoğunlukla karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakta imza altına alınır ve başkan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir.

(13)Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından sınavın yapıldığı yükseköğretim kurumunun yürütme organına veya onun görevlendirdiği yetkili kişiye imza karşılığında teslim edilir.

(14)Adayın sözlü sınava gelmemesi halinde, bu durum, jüri üyeleri tarafından imzalanan tutanakla tespit edilir.

(15)Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte beş iş günü içinde yükseköğretim kurumunun yürütme organına bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin kabul edilmemesi halinde Aday sözlü sınavdan başarısız sayılır.

(16)Yükseköğretim kurumunun yürütme organının sözlü sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti kabul etmesi halinde, sözlü sınav, yükseköğretim kurumunun yürütme organının yeniden belirleyeceği yer, tarih ve saatte bu madde hükümlerine göre yenilenir.

(17)Sözlü sınavda başarısız olan aday yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunabilir ve tekrar sözlü sınava alınır. Bu başvuruda, doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin yeniden ibrazı istenmez.

(18)Yeniden sözlü sınava alınan aday için, zorunlu haller dışında, yeni bir jüri oluşturulamaz.

Ancak bu Tüzüğün 17’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları saklıdır.

(19)Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır.

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmada

(1) Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunup sınav aşamalarının tamamından başarılı olanlara, durum, yükseköğretim kurumunun yürütme organı tarafından yazılı olarak bildirilir ve doçentlik kadrosuna atama işlemleri yükseköğretim kurumunun yetkili organları tarafından yapılır.

(2) Doçentliğe atanan kişiye yükseköğretim kurumunun yürütme organı tarafından “Doçentlik Belgesi” verilir.

         

Bize Ulaşın

Adres: 28 Kasım Sokak No:11 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

+90 (392) 228 43 46
+90 (392) 228 43 47
+90 (392) 228 23 48
+90 (392) 228 13 49

Email: yodak@gov.ct.trKıbrıs Tüp Bebek Merkezi

Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi