Sıkça Sorulanlar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yükseköğretimi, bu Yasa ile kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde planlamak, düzenlemek, uygulanmasını gözetmek ve denetlemek ve yükseköğretim kurumlarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, faaliyetlerini yönlendirmek ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere ve kamu tüzel kişiliğine sahip bir Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu kurulur. Kurulun kısa adı “YÖDAK”’tır.

YÖDAK’ın amacı yükseköğretim yasasının amacına bağlı olarak,

Yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeler doğrultusunda; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kurulan ve kurulacak olan yükseköğretim kurumlarının kuruluş, açılma, faaliyet gösterme, teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim ve öğretim, araştırma, yayım, yönlendirme, eşgüdüm,değerlendirme, akreditasyon, gözetim ve denetim, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde takip edip düzenlemektir.

(1) Planlama ve koordinasyon ile ilgili görev ve yetkileri şunlardır:

 • Yükseköğretim kurumları arasında, Yasada belirlenen amaç, ilke ve hedefler doğrultusunda birleştirici, bütünleştirici, sürekli, uyumlu ve geliştirici işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu amaçla Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulunun önerilerinden yararlanmak,
 • Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarının en verimli düzeyde sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

 • Yükseköğretim kurumlarının gereksinim duyduğu öğretim elemanlarının, yurt içinde veya yurt dışında yetiştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması yönünde planlar ve programlar hazırlamak,
 • Yükseköğretimin sorunları ile ilgili alınması gereken önlemler konusunda görüş ve önerilerde bulunmak,
 • Öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına giriş, kayıt, kabul ve yatay geçiş, dikey geçiş, çift dal ve yan dal koşullarını belirlemek, bu işlemler ile ilgili Bakanlığın görüşlerini de alarak bir tüzük hazırlayarak, Bakanlık tarafından, Bakanlar Kurulunun onayına sunmak; bu tüzüklerin uygulanmasını izlemek ve denetlemek,
 • Yasanın öngördüğü tüzük ve yönetmelikler ile bu Yasadaki esaslara uygun olarak üniversitelerce hazırlanacak tüzük ve yönetmelikleri incelemek, bunlar hakkında uygunluk bildirmek ve Bakanlar Kurulunca onaylanıp yürürlüğe giren tüzükler ile usulüne uygun olarak yürürlüğe giren yönetmeliklerin uygulanmasını izlemek,

 

Bu linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Bu linkten detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

 • Bir doktora programına kayıtlı olmak.

 • Doktora eğitimi süresi içerisinde en az üç kredilik 7 ders ve bir seminer dersi almış olmak. Ancak, doktora eğitimi sırasında alınan derslerin öğrencinin daha önce aldığı derslerden farklı olması koşuldur.

 • Doktora diplomasının verilebilmesi için bir doktora programında en az 5 yarı yıl eğitim almış olmak koşuldur.

 • Doktora ünvanı özgün bir doktora tezi hazırlanmasına dayanır.

 • Adayın kendi üniversitesinin düzenleyeceği yabancı dil sınavında başarılı olmak.

 • Doktora tez projesinden üretilmiş olmak koşulu ile Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI- Expanded) ve Arts and Humanities Citation Index (AHCI) kapsamındaki dergilerde editöre mektup, teknik not, düzeltme, rapor, özet ve kitap kritiği hariç olmak üzere, DOI numarası verilerek erken görünümü olan veya yayımlanmış bir adet araştırma makalesi olma koşulu aranır.

Doktora tez jürisi:

 • Tez jürisi ilgili bilim alanından üç veya beş asil üye ve bir yedek üyeden oluşur.

 • Üç asil üyeden en az birinin veya beş asil üyeden de en az ikisinin tezin verildiği üniversite dışından ve profesör ünvanına sahip olması koşuldur.

 • Tez jürisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası’nın 31(4)(B) maddesinde belirtilen prosedür çerçevesinde kurulur.

Bu linke tıklayarak ilgili üniversitenin yönetim takip sistemine ulaşabilirsiniz.

Bu linke tıklayarak, ilgili Ders Dosyası dökümanını inceleyebilirsiniz.

Önemli Duyuru

Diploma denklik incelemelerinin uluslararası yazışmalar nedeniyle 3 aydan 6 ay’a varan zaman alabileceği bu nedenle denklik işlemleri için mağduriyet yaşanmaması adına başvuruların bu süre göz önünde tutularak yapılması ilgililere duyurulur.

DENKLİK MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 1. Diplomanın orjinali ve kopyası. İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 kopya)

 2. Not Dökümünün (transcript) orjinali ve kopyası. (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 kopya)

 3. Kimlik ya da pasaportun bir kopyası

 4. Derslerin kısa açıklamaları (short course descriptions / syllabus / module and programme catalogue / cirriculum / outline / content of the courses) (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 CD veya/or 5 USB)

 5. Başvuru Formu (YÖDAK’ta doldurulacak)

 6. Araştırma yapmak için YÖDAK’a yetki veren form “Yetki Formu” (YÖDAK’ta doldurulacak)

  -Görülen Lüzum Üzerine Ekstra Talep Edilen Belgeler-

 7. Staj Belgesi (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) - (5 kopya)

 8. Tüm master ve doktora diploma sahiplerinin “Tez Kapağı”’- (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) (5 kopya)

 9. Soyisim farklılığı var ise bunu kanıtlayacak resmi belge - (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) (1 kopya)

 10. KKTC vatandaşı olmayan kişilerden çalışma izni, muhaceret izni, ikametgah belgesi, öğrenci belgesi veya niyet mektubu istenmektedir.

 11. Muhaceret Giriş-Çıkış bilgileri (Hava-Kara-Deniz)

 12. *Bedelli Askerlik başvurularında Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının orjinali ve kopyaları (İngilizce dışında bir dilde ise İngilizce veya Türkçe tercümesi, Noter onaylı) 1 kopya

 13. *Bedelli Askerlik başvurularında 4. madde geçersizdir.

 14. Bedelli Askerlik başvurularında yukarıda talep edilen tüm dokümanların birer kopyası yeterlidir.

NOT: * Başvuruya gelirken tüm orjinal belgeleri yanınızda getirin.

**Çevirilerin Yeminli tercüman tarafından yapılması gerekmektedir.

Başvuru Günleri:

Pazartesi: 8.30-12.30
Salı: 8.30-12.30
Cuma: 8.30-12.30

 

Denklik Tüzüğü

Amaç

3. Bu Tüzüğün amacı, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar hariç, yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından alınmış olan ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde izlenecek usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

4. Bu Tüzük, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yükseköğretim kurumları harici yurtdışındaki Yükseköğretim kurumlarından ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları ve Kuzey Kıbrıs Türk  Cumhuriyeti yurttaşı olmayıp geçerli bir izin doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetin’de kalma veya çalışma hakkına sahip olan kişilerin almış oldukları diplomanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim programlarına denkliğinin ve/veya geçerliliğinin değerlendirilmesi, denklik başvuru usulleri ve Diploma Denklik Komisyonu ile ilgili hususları kapsar.

İKİNCİ KISIM

Diploma Denkliğine İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru Usulü

6. YÖDAK’a başvuru şahsen veya başvuru sahibinin yetkilendirilmiş vekili tarafından yapılmalıdır.

Başvuru Alındı Belgesi ve Başvuru için Gerekli Belgeler

7. Başvuru için gerekli belgelerle birlikte eksiksiz olarak başvuru yapan kişiye başvurusunun alındığına dair başvuru alındı belgesi verilir.

(2) Denklik başvurusu için gerekli belgeler;

(A) YÖDAK’a sunulacak başvuru dilekçesi,

(B) Diplomanın aslı ve diploma aslının kopyası,

(C) Diploma İngilizce dışındaki başka bir yabancı dilde ise diplomanın tasdik memuru onaylı tercümesi,

(Ç) Not dökümünün (transcript) aslı ve kopyası,

(D) Kimlik kartı veya pasaportun bir fotokopisi

(E) (a) Gereken durumlarda derslerin kısa açıklamalarını (short course description) içeren belge,

(b) Tıp Fakültesi Diplomalarının denklik başvurusunda yukarıda (a) bendinde adı geçen belgenin verilmesi zorunludur.

(F) Başvuran tarafından YÖDAK Başkanlığı’nda doldurulacak olan başvuru sahibi hakkında araştırma yapılmasına ilişkin YÖDAK’a yetki veren form.

(3) (A) Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumları harici yurtdışındaki Yüksek öğretim kurumlarının Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişilerin, öncelikle Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) diploma denkliği almaları gerekir.

(B) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmamış diplomalarla YÖDAK ’a yapılan denklik başvuruları dikkate alınmaz. Başvuru için gerekli belgeler tamamlanmadan başvuru işleme konulmaz.

(5) Başvuru sahibi hakkında yapılan araştırma ile ilgili olarak herhangi bir kurum ve/veya kurumlara karşı ortaya çıkabilecek herhangi bir yapılması gereken ödeme, harç, pul, üyelik aidatı ve benzeri giderlere ilişkin ödemeler denklik başvurusunu yapan kişi tarafından ödenir ve/veya karşılanır.

Değerlendirme Sonucu Yapılacak İşlemler

10. Yapılan değerlendirme sonucunda;

(2) Denkliği talep edilen yükseköğretim programının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim programına eş değer veya geçerli görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilir.

(A) Başvuran tarafından verilen belgelerin asıl olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti ve benzeri tahrifatın bulunup bulunmadığı, başvuran kişiye ait olup olmadığı YÖDAK tarafından araştırılır.

(B) Yapılan araştırma neticesinde YÖDAK tarafından belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı , üzerinde tahrifat yapıldığı ve belgelerin başvuran kişiye ait olmadığı tespit edilmesi halinde denklik işlemi yapılmaz ve bu kişiler
hakkında yasal işlem yapılmak üzere ilgili makamlara bu durum hakkında şikayette bulunulur.

Sonuç ve Evrak Teslimi

11. (1) Elden alınacak belgeler elektronik ortamda kopyalandıktan sonra başvuru sahibinin bizzat kendisine veya yetkilendirilmiş vekiline teslim edilir.

(2) YÖDAK’a sunulan kopya ve onaylı tercüme belgeleri incelemeye esas teşkil eden belge olarak başvuranın dosyasında saklanır ve başvuru sahibine iade edilmez.

 

ÜAKK'nın 6/3/24 tarih ve 2/2024 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanan "Doçentlik ünvanının kazanılması için aranan özgün bilimsel araştırmalara ilişkin asgari ölçüt"leri (Yeni)

{iframe width="100%" height="520"}/images/pdf/Docentlik Kiriterleri - 2024.pdf{/iframe}

Geçmiş Doçentlik Kriterleri (Eski)

DOÇENTLİK KRİTERLERİ

 

DOÇENTLİĞE YÜKSELTİLME ve ATANMA

Doçentlik Temel Alanları

1-

(A) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

(B) Fen Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

(C) Fizyoloji Temel Alanı

(D) Güzel Sanatlar Temel Alanı

(E)  Hukuk Temel Alanı

(F)  İlahiyat Temel Alanı

(G) Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı

(H) Mimarlık Temel Alanı

(I)    Mühendislik Temel Alanı

(J)   Sağlık Bilimleri Te3mel Alanı

(K) Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Temel Alanı

(L)  Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı

 

 

     Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen temel alanlara    

     Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu

     tarafından yeni eklemeler yapılabilir.

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmada Aranan Koşullar

2-

Doçentliğe yükseltilme ve atanmada aranan koşullar şunlardır:

(1)   Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’nun önerisi üzerine YÖDAK’ın kabul ettiğii sanat dallarının birinde yeterlilik kazanmış olmak;

(2)   Bu Tüzüğün 4. Maddesinde belirtilen yabancı dil yeterlik koşulunu sağlamış olmak;

(3)   Doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik unvanı kazanıldıktan sonra, en az iki yıl bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olmak üzere, ilgili bilim alanında en az üç yıl çalışmış olmak;

(4)   Doktor, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik unvanı kazanıldıktan sonra, doçentlik başvurusunda bulunulacak olan anabilim dalında özgün bilimsel yayın, özgün eser ve çalışmalar yapmış olmak;

(5)   Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından, her bir doçentlik temel alanı göz önünde bulundurulmak suretiyle belirlenen ve her yıl Ocak ayında güncellenmiş olarak YÖDAK’ın internet sitesinde yayımlanan, Doçentlik unvanının kazanılması için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ücretleri sağlamış olmak;

(6)   Başvurulan yükseköğretim kurumunun Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma için öngördüğü ek koşulları sağlamış olmak.

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma Başvurusu

3-

Doçentliğe yükseltilme ve Atanma için adaylar aşağıdaki belgelerle birlikte Yükseköğretim Kurumunun yürütme organına başvururlar:

(A) Özgeçmiş.

(B) Doktora belgesi ve doktora tezinin özeti veya sanatta yeterlik belgesi veya tıpta uzmanlık belgesi.

(C) Yayın listesi.

(D) Bilimsel yayınların kopyası.

(E)  Eğitim- Öğretim Faaliyetleri

(F)  Kongre ve Konferans tebliğlerinin dosyası (varsa).

(G) Yaptığı ve Katıldığı araştırma projelerinin listesi (varsa).

(H) Yönettiği lisansüstü tezlerin listesi (varsa).

(I)    Uygulamalı çalışmaları hakkında bilgi ve belge (varsa).

(J)   Üniversite Yönetimine ve topluma yaptığı katkılar (varsa).

(K) Başvurulan Yükseköğretim Kurumunun Doçentliğe yükseltilme ve atanma için öngördüğü ek koşulların sağlandığı kapsamında değerlendirilebilecek diğer belgelerin kopyaları.

Yukarıda belirtilen belgeler 7 ayrı dosya halinde yükseköğretim kurumunun yürütme organına teslim edilir. Başvuru dosyalarının eksiksiz olup olmadığı ve bu Tüzükte aranan koşulları taşıyıp taşımadığı Yükseköğretim kurumunun yürütme organı tarafından kontrol edilir. Başvuru dosyalarının eksiksiz olduğu ve gerekli koşulları taşıdığı tespit edilen adayın doçentlik sınav jürisinin oluşturulması için dosyalar Akademik Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

Doçentlik Sınav Jürisinin Oluşturulması

4-

(1)   Akademik Değerlendirme Komisyonu doçentliğe yükseltilme başvurusunda bulunan adaylardan her biri için çoğunluğu yükseköğretim kurumunun dışından olmak şartıyla profesör unvanına sahip beş asil ve iki yedek üye görevlendirilir. Sınav jürisine asil ve yedek üye görevlendirilmesinde, adayın başvurduğu temel alan göz önünde bulundurulur.

(2)   Öğretim üyeliği görevinden istifa, emeklilik veya mazeret sebebiyle jürinin ikiden fazla üyesinin eksilmesi halinde, ilgili Akademik Değerlendirme Komisyonunun önerisiyle rektörlük/üniversitelerarası akademik koordinasyon kurulu başkanlığı tarafından jürinin eksilen üyelikleri doldurulur.

 

 

 

 

Doçentlik Dosyasının Değerlendirilmesi ve Doçentlik Sınavı

5-

(1)   Doçentlik Sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

(2)   Doçentlik Sınav Jürisini oluşturan asil ve yedek üyeler, başvuru dosyalarının kendilerine ulaştığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde adayların akademik çalışmalarını değerlendirerek hazırladıkları ayrıntılı ve gerekçeli kişisel raporlarını iki nüsha olarak ilgili yükseköğretim kurumuna gönderirler.

(3)   Jürinin asil ve yedek üyeleri, bir ay içinde rapor hazırlamasına engel olacak nitelikte bir mazeretlerinin ortaya çıkması halinde,  bu mazeretlerini, varsa belgeleyen evrakla birlikte ilgili yükseköğretim kurumunun yürütme organı veya Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür.

(4)   Asil üyelerin üniversitenin rektörlüğü veya Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazerete dayalı olarak raporlarını süresinde vermemeleri halinde, yedek üyelerin raporları sırasına göre değerlendirmeye esas alınır.

(5)   Değerlendirmeye esas alınan jüri raporlarının birer kopyası, eser incelemesi sonucuna ilişkin bildirim yazısı ile birlikte adaya gönderilir.

(6)   Değerlendirmeye esas alınan jüri raporları itibarıyla çoğunlukla eser incelemesinde başarılı bulunan aday, sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumu tarafından adaya, mazereti kabul edilenler dışındaki asil ve yedek jüri üyelerine bildirilmek üzere, mensubu oldukları yükseköğretim kurumunun yürütme organına bildirilir. Kendilerine bildirim yapılan asil üyeler, sınav için belirlenen yer, tarih ve saatte hazır bulunur. Bunu yerine getirmeyen jüri üyesinin, bildirdiği mazeret kabul edilmediği takdirde, yerini yedek üye alır. Sözlü sınava gelmeyen asıl üyenin mazeretinin kabul edilmemesi, yedek üyenin katılımıyla yapılan sınavın hukuki geçerliliğini etkilemez. Asıl üyelerden birinin hazır bulunmaması halinde, sözlü sınav, sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumunun yürütme organı veya görevlendireceği yetkili tarafından sıradaki yedek üyenin de çağrılması suretiyle yapılır.

(7)   Sözlü sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumu, başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan, jüri üyesinin yol masrafları ile yevmiyesini karşılar.

(8)   Sözlü sınavın yapılacağı üniversitenin rektörü, sınav için gerekli fiziki ve teknik imkanları hazırlamakla yükümlüdür.

(9)   Jüri, sözlü sınav için üye tam sayısı ile toplanır. Sınavda jüri üyeleri kendi aralarında bir üyeyi başkan olarak seçerler.

(10)Sözlü sınav, yükseköğretim kurumunun tüm öğretim üyelerine açıktır. Sözlü sınavın yapılacağı yer ile gün ve saat, sınavın yapılacağı yükseköğretim kurumunun internet sayfasında yayımlanır. Jüri başkan ve üyeleri, sözlü sınavın denetlenebilirliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alırlar.

(11)Adaylar, belirtilen gün, saat ve yerde sözlü sınava alınırlar.

(12)Sözlü sınav sonunda jüri, adayın başarılı olup olmadığına çoğunlukla karar verir. Bu karar, düzenlenen tutanakta imza altına alınır ve başkan tarafından jüri üyeleri önünde adaya sözlü olarak bildirilir.

(13)Sözlü sınav tutanağı, jüri başkanı tarafından sınavın yapıldığı yükseköğretim kurumunun yürütme organına veya onun görevlendirdiği yetkili kişiye imza karşılığında teslim edilir.

(14)Adayın sözlü sınava gelmemesi halinde, bu durum, jüri üyeleri tarafından imzalanan tutanakla tespit edilir.

(15)Sözlü sınava gelmeyen aday, bu sınava gelmesine engel olacak nitelikte bir mazeretinin varlığı halinde, bunu, varsa belgeleyen evrakla birlikte beş iş günü içinde yükseköğretim kurumunun yürütme organına bildirir. Mazeret bildiriminde bulunmaması veya bildirdiği mazeretin kabul edilmemesi halinde Aday sözlü sınavdan başarısız sayılır.

(16)Yükseköğretim kurumunun yürütme organının sözlü sınava gelmeyen adayın bildirdiği mazereti kabul etmesi halinde, sözlü sınav, yükseköğretim kurumunun yürütme organının yeniden belirleyeceği yer, tarih ve saatte bu madde hükümlerine göre yenilenir.

(17)Sözlü sınavda başarısız olan aday yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen sürelerde yeniden başvuruda bulunabilir ve tekrar sözlü sınava alınır. Bu başvuruda, doçentlik başvurusu için aranan şartların taşındığına dair belgelerin yeniden ibrazı istenmez.

(18)Yeniden sözlü sınava alınan aday için, zorunlu haller dışında, yeni bir jüri oluşturulamaz.

Ancak bu Tüzüğün 17’inci maddesinin (2)’nci fıkrası kuralları saklıdır.

(19)Eser incelemesinde başarılı olmasına rağmen sözlü sınavlarda üç defa başarısız olan aday sözlü sınav için yeniden başvurduğunda, bu sınavı yapmak üzere yeni bir jüri oluşturulur. Yeni jüri oluşturulmasında mevcut jürinin salt çoğunluğu sağlayacak sayıda üyesinin değiştirilmesi şarttır.

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmada

(1) Doçentlik kadrosuna başvuruda bulunup sınav aşamalarının tamamından başarılı olanlara, durum, yükseköğretim kurumunun yürütme organı tarafından yazılı olarak bildirilir ve doçentlik kadrosuna atama işlemleri yükseköğretim kurumunun yetkili organları tarafından yapılır.

(2) Doçentliğe atanan kişiye yükseköğretim kurumunun yürütme organı tarafından “Doçentlik Belgesi” verilir.

         

Bize Ulaşın

Adres: 28 Kasım Sokak No:11 Köşklüçiftlik, Lefkoşa / KKTC

+90 (392) 228 43 46
+90 (392) 228 43 47
+90 (392) 228 23 48
+90 (392) 228 13 49

Email: yodak@gov.ct.trKıbrıs Tüp Bebeğim

Girne Tüp Bebek Merkezi

Bicare Sigorta